Wireless LAN

               ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย หรือ WLAN คือระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่วนใหญ่จะนิยมติดตั้งเพิ่มเติม หรือแทนที่ระบบเครือข่ายท้องถิ่นใช้สายสัญญาณ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายจะใช้คลื่นวิทยุ เป็นสัญญาณ และใช้อากาศเป็น ตัวนำสัญญาณ ทำให้ลดปริมาณสายสัญญาณที่ใช้ ปัจจุบันเครือข่ายท้องถ่นไร้สายสามารถรับส่งข้อมูลได้ถึง 54 Mbps ซึ่งมีความ เร็วมากกว่าอีเธอร์เน็ตแบบ 10Base-T ประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ระบบนี้ คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่าย ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สายกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนย้ายบ่อย

ข้อดีและข้อเสียของ Wireless LAN

ข้อดีของ Wireless LAN
               ธรรมชาติของธุรกิจในปัจจุบันขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาก ความเติบโตของอินเตอร์เน็ตและการให้ บริการผ่านเครือข่ายเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของการแชร์ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ถ้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง ใช้สาย UTP เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คการ์ดเข้ากับปลั๊ก LAN อีก ข้อดีของเครือข่ายไร้สายมีดังนี้
               1.  ความคล่องตัว ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ไหนก็ได้ภายในองค์กร ซึ่งที่ดังกล่าวบางที่ไม่สามารถที่จะ ติดตั้งสายสัญญาณได้
               2. ความสะดวกในการติดตั้งและจัดการง่าย เนื่องจากระบบเครือข่ายไร้สายไม่ต้องติดตั้งสายสัญญาณ ทำให้เวลาในการ ติดตั้งเร็วขึ้นและไม่ต้องจัดการสายสัญญาณ
               3. ความยืดหยุ่น เทคโนโลยีไร้สายทำให้ระบบเครือข่ายไปถึงยังที่ที่สายสัญญารไม่ต้องติดตั้งได้
               4. ประหยัดค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้สายจะค่อนข้างสูง แต่ในบางกรณีค่าติดตั้งสายสัญญาณอาจจะ สูงกว่าก็ได้ และในกรณีที่สายสัญญาณล้าสมัยหรือเก่าอาจต้องมีการติดตั้งใหม่ ซึ่งถ้าไข้ระบบไร้สายก็ไม่ต้องกังวงในเรื่องนี้
              
5. ความสามารถในการขยายเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถคอนฟิกได้หลากหลายโทโปโลยี และใช้ได้กับตั้ง แต่เครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่

ข้อเสียของ Wireless LAN
               1. อัตราข้อผิดพลาดของข้อมูล สำหรับระบบเครือข่ายที่ใช้สายสัญญาณอัตราการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการรับส่งข้อ มูลแทบจะไม่มี แต่ในระบบไร้สายแล้วอัตราข้อผิดพลาดค่อนข้างจะสูง เนื่องจากการใช้คลื่นวิทยุ โดยสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดข้อผิด พลาด เช่น คลื่นรบกวนทั่วไป , เส้นทางข้อมูลหลายทาง, การลดทอนของสัญญาณค่อนข้างสูง, การรบกวนข้ามสเปกตรัมของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
               2. ความปลอดภัยของข้อมูล เราไม่สามารถกำหนดทิศทางและขอบเขตของคลื่นวิทยุได้ ซึ่งข้อมูลที่ส่งด้วยคลื่นอาจถูก  ตรวจจับดูได้ง่าย
               3. การรบกวน ในเครือข่ายที่ใช้สาย เ ฉพาะเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเท่านี้นที่สามารถส่งสัญญาณข้อมูล แต่สำหรับ เครือข่ายไร้สายแล้ว เครื่องที่อยู่ต่างเครือข่ายกันก็สามารถส่งคลื่นสัญญาณได้ ซึ่งบางทีอาจทำให้รบกวนการส่งข้อมูลของอีก เครือข่ายหนึ่งก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งอื่นที่รบกวนการส่งข้อมูลได้ เช่นโทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ เป็นต้น
               4. กำลังไฟฟ้าสำรอง ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายจะเป็นพวกโน้ตบุ๊คซึ่งการส่งสัญญาณต้องใช้ กำลังไฟฟ้าค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจทำให้เวลาในการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง