องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

               4.4.5 เกทเวย์ (Gateway) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่าง เครือข่ายที่แตกต่างกันทั้งใน ส่วนของโปรโตคอล และสถาปัตยกรรมเครือข่าย เช่นเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างระบบเครือข่าย LAN และระบบ Mainframe หรือเชื่อมระหว่างเครือข่าย SNA ของ IBM กับ DECNet ของ DEC เป็นต้น โดยปกติ เกทเวย์มักเป็น Software Package ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง

5. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
               ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System ,Nos)  หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ จัดการระบบ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่าง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมีหน้าที่ควบคุม การนำ
โปรแกรมประยุกต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร มาทำงานในระบบเครือข่ายอีกด้วย นับว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย มีความสำคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows NT , Linux , Novell Netware , Windows XP ,Windows 2000 , Solaris , Unix เป็นต้น โดยที่
               5.1 Netware เป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในยุคแรกๆ ระบบปฏิบัติการ ตัวนี้ ทำหน้าที่ให้บริการเรื่องแฟ้ม การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย สามารถแบ่งปัน การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ บนระบบได้
               5.2 Windows NT เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต์ จำกัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลาก หลายรูปแบบ เริ่มต้นไมโครซอฟต์ต้องการพัฒนาเป็นแอปปลิเคชั่นเซอร์ฟเวอร์ แต่ปัจจุบันสามารถประยุกต์ไปเป็นดาต้าเบส เซอร์ฟเวอร์ และ อินเทอร์เน็ตเซอร์ฟเวอร์
               5.3 Windows 95,98 เป็นระบบปฏิบัติการที่ทาง บริษัทไมโครซอฟต์ จำกัด ได้เพิ่มเติมความสามารถทางด้านเครือข่าย ลงไป แต่เป็นเครือข่ายในรูปแบบ ที่เรียกว่า Peer to peer ซึ่งหมายถึงเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบมีความสำคัญ เท่าเทียมกัน ไม่มีเครื่องใดทำหน้าที่เป็นเซอร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ แต่มีจุดอ่อนเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
               5.4 Linux เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับระบบเครือข่าย ที่อยู่ในกลุ่มของ Freeware ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP นิยมนำมาประยุกต์ใช้เป็น Internet Server